Zalig St. Maartensfeest!

Sinter Maertes veugelke
Mit zien road keugelke
Mit zien blauw sjtertje
Hoepsa Sinter Maerte.

Sint Maarten werd geboren Ca. 316 (nu: Szombathely, Hongarije) en stierf 8 november ca. 397 Candes (bij Tours.)

Feestdag bijzondere geluksdag 11 november. In de Griekse kerk 12 november. 4 juli de dag van zijn bisschopswijding. 12 mei de dag van zijn translatie. Hij werd al in de vijfde eeuw heilig verklaard.

Zoon van een Romeins magistraat. Kwam als ruiter naar Gallië. Beroemd is het verhaal dat hij nog vóór zijn bekering op een gure winterdag Amiëns binnenreed en een arme man de helft van zijn mantel gaf. ‘s Nachts verscheen Christus aan hem, gekleed in dat stuk mantel. Onder meer door dat voorval werd hij het symbool van naastenliefde. De Merovingische vorsten bezaten een belangrijk reliek van Sint Maarten. n.l. de halve mantel of de “cappa”. Deze werd op veldtochten meegedragen en in vredestijd bewaart in een klein heiligdom, de “capella” of “chapelle”. De zorg voor de cappa werd toevertrouwd aan een klerk, de “capellanus”. Hieraan danken wij de benamingen kapel en kapelaan.

Een bekende legende vertelt dat St. Maarten zich in een ganzenhok zou hebben verstopt, toen een jubelende menigte hem kwam halen voor de bisschopswijding. Daarvoor was de heilige te nederig, maar de waakzame ganzen verrieden snaterend zijn schuilplaats.

Folklore:
In de Middeleeuwen werd in steden en dorpen feest gevierd op kerkelijke hoogtijdagen. Maar de feesten stonden niet alleen in het teken van het kerkelijk jaar. Vaak werd ook de wisseling van jaargetijden bij de religieuze vieringen betrokken. November is de slachtmaand een maand van overvloed, die voorafgaat aan de magere wintermaanden. Een deel van het vee werd geslacht, de laatste druiven werden geoogst. De sterfdag van heiligen wordt als feestdag beschouwd. Sint Maarten valt veertig dagen vóór Kerstmis. In 480 liet Perpetuus van Tours op die dag de Sint Maartensvasten beginnen. Als patroonheilige van de wijnboeren en de ganzen stond de naamdag van Sint Maarten al spoedig in het teken van het bereiden van de Sint Maartensgans, waarbij de jonge wijn met volle teugen werd genoten.

Sint Martijn Sint Martijn
‘t avont most en morgen wijn!

Al voor 1300 werd in heel west Europa op 11 nov. Sint maarten gevierd. Volgens de Sint Maartensstijl begon op die dag het nieuwe jaar en luidde men het begin van Carnaval in, met Martinus als beschermheilige van bekeerde dronkaards. Om dat te gedenken werden op die avond vreugdevuren ontstoken.

Op de vooravond werd door de jeugd aardappelloof, stro, boomtakken en ander brandbaar materiaal verzameld. Dit werd op grote hopen gelegd en in brand gestoken. Terwijl de stapel brandde zwierf de jeugd met fakkels door de velden.

Het was (en is) een zgn. “schuddekorfdag”. Het was een feest voor iedereen. Maar vooral voor kinderen en bedelaars. Van het stadsbestuur kregen de armen een penning of een korf brood en mochten zij langs de deuren gaan voor een aalmoes. Kinderen gingen onder het zingen van sint Maartens liederen al dan niet met rommelpot en een door hen zelf uit bieten gemaakte lampion. De uitgeholde biet als een soort agrarische lampion schijnt al eeuwen algemeen in zwang te zijn geweest.

Het meest bekende liedje in Nederland schijnt te zijn:

Sint Martinus bisschop
Roem van alle landen
Dat wij hier met lichtjes lopen
Is voor ons geen schande

Zelfs het Limburgse “Sintermaerte veugelke”, schijnt een Friese tegenhanger te hebben.

Zo haalden de kinderen noten, kastanjes en appels op. Deze werden bij het vallen van de avond boven het Sint Maartensvuur geschud. Daarna verorberde men de geroosterde vruchten.

De protestantse geestelijkheid probeerde vanaf het eind van de zestiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden het feest te verbieden. Maar het had weinig effect, bovendien ging de verering in de Zuidelijke Nederlanden gewon door. Tot nu nog bleef men het Sint Maartensfeest vieren.

Dit heeft ongetwijfeld zowel met de oorspronkelijke gedachte van barmhartigheid te maken als met de folkloristische gebruiken die samenhingen met de oogstmaand.

Het is wel duidelijk een kinderfeest geworden. Toch is de oorspronkelijke uitbundigheid in de negentiende eeuw teruggelopen. Op veehouderijen is november al lang geen slachtmaand meer en de boeren slachten nog zelden zelf. Bovendien zijn de sociale noden sinds het invoeren van de armenwet in 1912 veel minder groot.

In bepaalde streken in Nederland is de lampionoptocht in ere gebleven.

In de jaren vijftig van de afgelopen eeuw werden optochten georganiseerd waarbij de figuur van Sint Maarten te paard in de stoet meetrok. Het schijnt een typisch Limburgs gebruik te zijn. Na de tocht werd het “Sint Maertevuur” ontstoken. Bij thuiskomst werden zij vaak getrakteerd op chocolademelk en koek.

Kinderen gaan nog steeds met lampions langs de huizen en zingen: “Sinte Maert zien veugelke”, ze krijgen fruit, snoep of wat geld. ” En wee degene die zijn deur gesloten houdt. In dat geval wordt er gezongen:

“Hier woont juffrouw kikkerbil
Die ons nooit iets geven wil
Hier woont bakker slokop
Die vreet alles zellef op!”

Patronaten
H. Martinus bisschop: bijzondere geluksdag

Patroon van o.a. Frankrijk (hij is de populairste heilige van Frankrijk). Er zijn Vierhonderdvijfentachtig gehuchten en dorpen en ruim zesendertighonderd parochiekerken naar hem genoemd. Hongarije, Groningen, Parijs, Montserrat, Sint Maarten (eiland), Sint Maartensdijk, Sint Martens-Voeren, Utrecht, in de zevende eeuw was in Utrecht al de Sint Maartenskerk.

Patroon van Aardewerkfabrikanten, alcoholbestrijders, bedelaars, bezembinders, borstelmakers, groothandelaren, herbergiers, herders, hoefsmeden, hotelhouders, kleermakers, kooplieden, kuipers, lakenhandelaren, leerlooiers, militairen, molenaars, omroepers, soldaten, ruiters, venters,wevers, wapensmeden, wijnbouwers, wijnhandelaren. Wordt aangeroepen tegen alcoholisme, bedplassen, huiduitslag, koorts, pokken, roos, tegen slangen en wormen.

Schutspatroon van ganzen, paarden, huisdieren in het algemeen en vee, onvruchtbaarheid in het algemeen en van de velden in het bijzonder, voor het verkrijgen van rijkdom.

Spreuken en wetenswaardigheden:
“Op Sint Martijn slacht de arme man zijn zwijn.
Maar iemand die meer geld kan zien.
Die slacht zijn zwijn op Sint Katrien.”

“Duustere Sint Maerte, leechte Kêrsmis.”

“Jông, jông, Sint Maerte,
Bokeskook en mêlk
is nog neet gaete.”

Van de H. Martinus weet men dat hij in zijn getijdenboek een zaadje vond; hij borg het zorgvuldig in de aarde, en uit het zaadje ontkiemde de boekweit.

Sinter Maertes veugelke
Mit zien road keugelke
Mit zien blauw sjtertje
Hoepsa Sinter Maerte.

‘Sintermertes veugelke’ ontmoet men al in de gedichten van de Middeleeuwen. Uit de handschriften is het gegronde vermoeden ontstaan, dat hiermee de bonte specht bedoeld is (picus maior), met zijn donkere staalblauwe staartveren en donkerrode nek. Het woord ‘keugelke’ is immers het Middelnederlandse ‘cogele’, dat halskraag of mantelkap betekent.

In de verering van sint Maarten is in tegenstelling met wat men nogal eens kan lezen geen heidens element te ontdekken.

De avond vóór St. Maarten was een echte strooiavond. De kinderen dansten dan rond, terwijl ze ‘Sintermerte veugelke’ zongen. Daarbij keken ze verlangend naar de schoorsteen. Sint Maarten was ook een kindervriend en trad herhaaldelijk voor Sinterklaas in de plaats.

De historische martini-dronk, die de naam St. Maartens minne draagt, is oorspronkelijk een heidense offerdronk. (zie St. Jansminne)

“Sint Maarten
koeken en taarten
Brood en wijn
Al voor Sinte Maartens zwijn.”

Het sint Maartenszwijn hangt samen met het varken slachten.

In de Zaanstreek zingt men:

“Sintere Maarten had een koe
Die moest naar de slager toe!”

“Zuidenwind de dag voor Martijn
‘t Zal een zachte winter zijn.”

Sint Maarten wordt de bestraffer, of zelfs wel de patroon der drinkers genoemd. In Frankrijk spreekt men van: ‘le mal de St. Martin’ dat betekent ‘katterig zijn’.

Sint-Maarten
Sint-Maarten: viering met lampions
Sint-Maarten: viering met lampions
Andere namen Sint-Martinus
Sinter Merte
Sinte-mette
Datum 11 november

Het sint-maartensfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken van Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk, sommige Duitstaligegebieden, Hongarije en op Sint Maarten.

Bruegels weergave van het sint-maartensfeest (ca. 1566). Men dronk dan de nieuwe wijn.

Het is de naamdag van Martinus van Tours en wordt ook wel Sint-Martinus, Sinte-Marten, Sinter Merte of Sinte-mette genoemd. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek.

Geschiedenis

Over de ontstaansgeschiedenis van het feest wordt veel gespeculeerd. Vaak wordt verondersteld dat het feest teruggrijpt op een Germaans winterfeest, maar ook een zuiver kerkelijke oorsprong is mogelijk. Wel duidelijk is dat de ontwikkeling tot een algemeen, door alle gezindten gevierd, volksfeest tamelijk recent is.

Oorsprong

De Schotse antropoloog James Frazer veronderstelt een heidense oorsprong van het feest: het ronddragen van het (heilige) vuur zou een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel zijn, wijdverspreid over West-Europa. Het heidense ritueel zou dan door de kerk zijn overgenomen, vooral om het vertrouwen van de bevolking te winnen.[1] Andere onderzoekers stellen echter dat er niets heidens aan het feest valt op te merken. Het feest zou door de kerk zijn geïntroduceerd. In het Lucasevangelie staat de tekst: Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien (Lukas 11:33 e.v.). Deze regels werden vaak op 11 november voorgedragen en in de mis besproken dit zou voor de bevolking aanleiding zijn geweest voor een lichtjesfeest. Moderne onderzoekers houden vaak het midden tussen beide standpunten. Sint-Maarten is een bedelfeest, en bedelfeesten waren nodig in de moeilijke wintermaanden. Bedeloptochten zoals met Sint-Maarten werden en worden (in Vlaanderen en sommige delen van Nederland) ook gehouden met Driekoningen of met Nieuwjaar, en ook het sinterklaasfeest heeft kenmerken van een bedelfeest.

Ontwikkeling in de 20e eeuw

Bestand:St. Maartensviering.ogv
Sint-Maarten in Koog aan de Zaan in 1961

Als bedelfeest was Sint-Maarten lange tijd een feest voor de armen. Rijke burgers zagen hun kinderen er liever niet aan mee doen. Pas in de jaren ’20 en 30 van de 20e eeuw veranderde deze houding. Het Sint-Maarten werd toen juist gezien als een mooie, eigen traditie, die behouden moest worden.

Omdat 11 november na de Eerste Wereldoorlog ook de dag werd waarop deze oorlog werd herdacht, is wel geprobeerd het feest een wereldlijke lading mee te geven. Het zou dan een vredesfeest moeten zijn. Dit heeft men uiteindelijk niet doorgezet. Het feest is, vooral in Nederland, juist vrij van enige religieuze of politieke lading, wat zeker bijdraagt aan de grote populariteit ervan.

In Vlaanderen is het vieren van Sint-Maarten beperkt tot de genoemde regio’s, en hierin lijkt geen verandering te komen. Het is eerder zo dat het feest steeds minder wordt gevierd, met name in Belgisch Limburg, waar vroeger veel meer sint-maartensvuren moeten zijn voorgekomen. In Nederland is de situatie omgekeerd: in de 20e eeuw is het feest alleen maar populairder geworden, en steeds meer regio’s organiseren vieringen. Typisch is de geleidelijke opkomst van het gebruik in Amsterdam (zie boven). Ook in de regio’s waar het feest oorspronkelijk al werd gevierd is de traditie nog zeer levend.

Verspreiding

Nederland

Bestand:St. Maartensviering Weeknummer, 61-47 - Open Beelden - 27281.ogv
Sint-maartensviering in de Zaanstreek in 1961.

In Nederland komt de viering voor in delen van het land. In Utrecht, waar Sint-Maarten de schutspatroon van is, is een Sint-Maartensberaad opgericht om Utrecht als Sint-Maartenstad te promoten.

Niet in iedere streek lijkt de traditie even sterk te leven; in Limburg, Noord-Holland en Groningen werd in 1997 vastgesteld, dat in deze provincies de sint-maartensviering nog vrij actueel was. In de provincies Friesland, Drenthe en Noord-Brabant bleek een vermeerdering van vieringen te zijn waargenomen. In mindere mate wordt Sint-Maarten gevierd in Zuid-Holland en Zeeland en in delen van Overijssel, Flevoland en Gelderland.

Dat het feest niet verdwijnt, maar zich integendeel verder verspreidt, wordt geïllustreerd door de ontwikkeling in Amsterdam. Het feest werd hier al honderden jaren niet meer gevierd, tot het in de laatste decennia van de 20e eeuw in de buitenwijken opdook onder invloed van omliggende gemeenten in de meer agrarische gebieden. In de jaren 1990 verschenen in de Weteringbuurt en aan de Amsterdamse grachten weer de eerste lampionnen.

Aan de overkant van het IJ, in Amsterdam-Noord, werd tot na de Tweede Wereldoorlog ‘Sinteremaarten’ gevierd met een tot lampion uitgesneden koolraap, suikerbiet of voederbiet, overeenkomstig de Duitse Rübengeistern; raapgeesten, of de oorspronkelijke Ierse Jack-o’-lantern, onderdeel van de oeroude tradities van dankfeesten voor Licht, Warmte, Gewas en Oogst. Inmiddels is het sint-maartenlopen in vrijwel geheel Amsterdam een levende traditie.

De (cor)relatie van het feest met religie is niet sterk. In Nederland wordt het sint-maartensfeest gevierd door kinderen van alle gezindten. In veel liedjes wordt nauwelijks aandacht aan de religieuze achtergrond besteed. De liedjes hebben vaak een humoristisch karakter en het repertoire wordt ieder jaar aangevuld met parodiërende of satirische teksten.

11 november is ook de nationale dag van het Nederlandse deel van het eiland Sint Maarten, dat naar de heilige vernoemd is.

België

In België leeft de traditie met name sterk in veel plaatsen in de Oostkantons, in West-Vlaanderen, in de streek rond Aalst en in een paar (deel)gemeenten van en rond Dendermonde. Verder kennen Mechelen, deelgemeente Hombeek en omliggende plaatsen waaronder Weerde en Peutie en plaatsen met een Sint-Martinuskerk zoals Sint-Martens-Lennik, Moerzeke en Beveren-Waas een levendige viering. Ook in Burcht leeft de traditie van Sint-Maarten volop door de jaarlijkse optocht van Sint-Maarten te paard en de kinderen die “grielen”. Dit is het rapen van het snoepgoed dat door Sint-Maarten op gulle wijze wordt uitgestrooid rond de kerk. Olen, Retie en Wezel – te midden van de Antwerpse Kempen – stoken een sint-maarten(s)vuur. In Belgisch-Limburg vindt men tradities die lijken op die in Nederlands-Limburg, maar ze zijn daar minder actueel dan in Nederland. Elders in het land wordt Sint-Maarten niet traditioneel gevierd: er zijn concerten of feesten. De vieringen vallen vaak samen met de herdenkingen van de wapenstilstand.

Elders

Martinigansl

Ook in Noord-Frankrijk, in Frans-Vlaanderen en Zwitserland wordt Sint-Maarten (Saint Martin) gevierd.

In Oost-Friesland in Duitsland kent men het Martinisingen waarbij onder andere Peepernööten gegeven worden. In Oostenrijk en delen van Duitsland eet men op deze dag traditioneel gans, het zogenoemde Martinigansessen of Martinsgansessen. Deze traditie komt voort uit de legende dat Sint-Maarten te bescheiden was om zich tot bisschop te laten wijden en zich daarom verstopte. Ganzen verraadden hem echter door hun gesnater. Een andere legende vertelt dat een stel ganzen onder de preek de kerk binnenliep en de preek verstoorden, de ganzen werden daarom gevangen en opgegeten.

In de Nederrijnregio wordt Sint-Maarten tijdens de lampionoptocht begeleid door een fanfarekorps. Na de optocht wordt de manteldeling nagespeeld, er is een korte toespraak door de Sint-Maartenfiguur en vervolgens krijgen de kinderen een papieren zak, de Martinstüte, die gevuld is met snoepgoed, fruit en een Weckmann. Deze Martinstüte wordt soms ook uitgedeeld aan de bejaarden. Enkele weken voor de optocht wordt in de buurten geld ingezameld om deze gaven te bekostigen.

In delen van Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Tirol kent men ook het sint-maartenlopen. Men gaat dan met lantaarns door de straten, vaak begeleid door iemand die met een rode mantel om, als Romeins soldaat verkleed is en op een schimmel zit. Deze man stelt Sint-Maarten voor. Men noemt dit de Martinsritt. De kinderen zingen liederen en als afsluiting is er een kampvuur dat Martinsfeuer genoemd wordt.

Hongarije viert het feest onder de naam ‘Márton-nap’. Dokumenten uit de 14de eeuw vermelden deze dag al als feestdag. Van oudsher is het feest gekoppeld aan de adventvasten. De dag van Sint-Maarten was de laatste dag waarop uitgebreid gegeten en gedronken kon worden. Dit element van de vastentijd wordt enthousiast gevierd. In Duitstalige streken gaan kinderen ook langs de deuren om te zingen en snoepgoed te krijgen.

In het oosten van Oostenrijk wordt op deze dag dikwijls de nieuwe wijn door de pastoor gezegend.

Tradities

Nederland

Sint-Maarten wordt niet overal op dezelfde wijze gevierd. In sommige plaatsen worden optochten georganiseerd, in andere worden vreugdevuren ontstoken. Algemeen is de lampionnentocht. Deze komt het meest voor in Nederland in de noordelijke provincies en in Noord-Holland (keuvelen genoemd). De kinderen maken lampionnen of hollen suikerbieten (vergelijk Jack-o’-lantern) uit en gaan met de lichtjes langs de deuren. Daar zingen ze speciale sint-maartensliedjes en krijgen in ruil snoep of fruit. Vroeger werd het lichtje rondgedragen in een uitgeholde biet. Hoewel dit nog gedaan wordt, zijn kleurige, door de kinderen gemaakte, lampionnen nu het meest gebruikelijk. In Nederland worden de lampionnen vaak tijdens de schooltijd gemaakt, bijvoorbeeld in de les handenarbeid. Tegenwoordig worden de lampionnen veelal met behulp van batterijen verlicht. Vroeger werd veel gebruikgemaakt van de foekepot om de liedjes die bij de rondgang werden gezongen te begeleiden. Het sint-maartensgebruik werd toen ‘foekepotterij’ genoemd.

In de zuidelijke provincies van Nederland en in Vlaanderen komt het langs de deur gaan veel voor, soms in combinatie met een vreugdevuur of een optocht. In sommige West-Vlaamse dorpen wordt het van deur tot deur gaan ‘ruusbuzen’ genoemd, naar de eerste woorden van het liedje dat de kinderen zingen (“Ruus buus buus”).

Vlaanderen

Sint-maartenskermis geschilderd tussen 1550 en 1599 door de Vlaming Pieter Balten

In Mechelen ligt de nadruk expliciet op het langs de deuren gaan. Kinderen gaan vaak verkleed, maar dragen geen lampionnen mee, alhoewel sommige deelgemeenten (zoals Rijmenam) wel iets gelijkaardigs kennen. De Mechelse kinderen zingen een eigen, uniek “Sinte Mette lied” (Sinte-Mette van de ruggenuchte). De in het liedje vermelde “kruk” is een draagstoel. Alhoewel dit vandaag bijna niet meer gebeurt, bestond vroeger elke “Sinte Mette”-groep uit een Sint gezeten op een draagstoel, die werd rondgedragen door zijn kompanen. Vandaag de dag houdt het Sinte Mette Genootschap deze Mechelse traditie in stand. Uitzonderlijk voor de regio Mechelen is dat ook de volwassenen Sint-Maarten vierden (de “grote Sinte Mette”), traditioneel op de zondag ná 11 november. Het Genootschap doet dit nu nog met de bedoeling geld in te zamelen dat gebruikt wordt voor de instandhouding van het feest.[2]

De vreugdevuren zijn vooral typisch voor Limburg, meestal in combinatie met een optocht. Men verzamelt zich hier in de kerk waar het verhaal van Sint-Maarten verteld wordt. Vervolgens loopt men in een lampionnenoptocht naar een groot vuur (een zogenoemde troshoop) waar ‘de arme man’ van het vertelde verhaal zich kan warmen. De kinderen krijgen traditioneel een oliebol uitgereikt. In Herk-de-Stad (Sint-Martinusgemeente) worden er met Sint-Maarten pannenkoeken gebakken. In een groeiend aantal dorpen komt het ook voor dat kinderen buiten de viering om van huis naar huis gaan om een lied te zingen en beloond te worden. De sint-maartensviering wordt meestal de vrijdag of zaterdag voor de 11e november gevierd om geen overlap te creëren met de start van het carnavalsseizoen (de 11e van de 11e). Ook buiten Limburg komen hier en daar vreugdevuren voor.

Optochten worden tegenwoordig vooral in West-Vlaanderen gehouden, vooral in de streek rond Veurne en Ieper. Deze stoeten vinden meestal plaats aan de vooravond van de naamdag, dus op 10 november. Sint-Maarten gaat hier vergezeld van Zwarte Piet. Samen lopen zij vooraan in de stoet en de kinderen met hun bieten volgen. Na de stoet (waar soms ook de plaatselijke fanfare of harmonie in meeloopt) kunnen de kinderen in veel gemeenten een zak met lekkernijen halen (mandarijnen, chocolade, piknikken, Onze-Lieve-Vrouwtjes, speculaas, marsepein en sint-maartenskoeken). Op 11 november zelf krijgen de meeste kinderen nog meer lekkernijen en speelgoed.

In en rond Ieper vallen deze vieringen vaak samen met de verschillende herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog. In Ardooie, waar Sint-Maarten de patroonheilige is, gaat ieder jaar een avondstoet door de straten, volledig in het teken van Sint-Maarten en het begin van de winterperiode. Elk jaar komen duizenden toeristen op dit spektakel af.

Overlapping met sinterklaasfeest

In bepaalde streken in Vlaanderen neemt Sint-Maarten de taak van Sinterklaas over. Het sinterklaasfeest wordt hier traditioneel niet of veel minder uitgebreid gevierd. De verschillen van dorp tot dorp kunnen groot zijn. In de West-Vlaamse stad Wervik bijvoorbeeld komt in de ene wijk op 11 november Sint-Maarten langs met speelgoed, en in de andere wijk Sinterklaas op 6 december. Dendermonde kent een soortgelijk fenomeen. In Sint-Gillis en Oudegem (deelgemeenten) komt Sint-Maarten, terwijl in het centrum van Dendermonde Sinterklaas komt. In Ieper en omgeving en in het Oost-Vlaamse Aalst en Beveren wordt meestal Sint-Maarten gevierd. Deze drie steden hebben een Sint-Martinuskerk als hoofdkerk. Ook Denderbelle heeft een Sint-Martinuskerk en viert (en bij uitbreiding heel Lebbeke) Sint-Maarten. Het aangrenzende Buggenhout met zijn Sint-Niklaaskerk viert dan weer Sinterklaas.

In Ieper komt Sint-Maarten de avond voor 11 november aan met de boot. Dan staan alle kinderen hem en zijn pieten op te wachten aan de kaai (Ieperlee). Daarna gaan ze in een grote stoet naar de Grote Markt. In Sijsele (een Sint-Martinusgemeente) wordt er dan weer enkel een sint-maartensstoet gehouden (op de vrijdagavond het dichtst bij de 11de november), maar speelgoed krijgen de kinderen alleen bij Sinterklaas. In Loppem (eveneens een Sint-Martinusgemeente) gaan de kinderen op van deur tot deur en zingen het Sint-Maartenslied om lekkers te krijgen.

In Aalst komt Sint-Maarten de zaterdag voor 11 november officieel met de boot aan en wordt hij in een koets naar zijn troon op de Grote Markt gereden. Hij ontvangt dan op 11 november de massaal toegestroomde kinderen. Ook in de omgeving van Aalst, zoals Lede en een deel van Erpe-Mere, komt Sint-Maarten langs. In Veurne, Zele, Moerzeke, Lebbeke, Opwijk (uitgezonderd deelgemeente Mazenzele), Sint-Gillis-bij-Dendermonde en Oudegem wordt Sinterklaas door Sint-Maarten vervangen. Meestal komt hij in de nacht van 10 op 11 november. Opmerkelijke verschillen zijn dat Sint-Maarten in de hemel woont en niet in Spanje, dat hij slechts één Zwarte Piet heeft, en dat zijn rijdier soms een ezel is in plaats van een schimmel.

In Beveren wordt Sint-Maarten niet uitgebeeld met mijter en lange baard, maar als een Romeins soldaat te paard die zijn rode mantel deelt met de armen. Hij rijdt dan van wijk tot wijk en strooit snoepgoed. De kinderen proberen hiervan zo veel mogelijk te verzamelen. Dit noemt men grielen. De kinderen krijgen geen speelgoed van Sint-Maarten. Daarvoor komt Sinterklaas langs op 6 december.

Veurne is een stad die beide heiligen, zowel Sinterklaas als Sint-Maarten, verwelkomt. In Veurne staat de Sint-Niklaaskerk, met een marmeren beeld onder de preekstoel gewijd aan Sint-Niklaas. Maar ook Sint-Maarten wordt in Veurne vereerd. Elk jaar op de vooravond van 11 november wordt er net zoals in Ieper een sint-maartensstoet gehouden. Meestal worden er bij het sint-maartensfeest kleren aan de kinderen gegeven, en krijgen ze speelgoed bij het sinterklaasfeest.

In het Meetjesland zijn er twee gemeenten met Sint-Maarten als parochieheilige: Zomergem, waar het feest is vervangen door Sinterklaas, en Lovendegem. In Lovendegem komt Sint-Maarten, eigenlijk gewoon Sinterklaas, de zondag voor 11 november aan met een boot op de Brugsevaart ter hoogte van de Kasteeldreef en ontvangt dan de kinderen in het parochiaal centrum. Hoewel ook daar de druk om over te schakelen naar Sinterklaas groot is houden Landelijke Gilde en het Sint-Maartensgilde (een gilde verbonden aan de Sint-Martinuskerk) vast aan de traditie.

Hongarije

Het feest Márton-nap wordt voornamelijk in de familie, eventueel uitgebreid met vrienden, gevierd. Eten en drinken staat centraal. Het belangrijkste gerecht is ganzenvlees. Een legende verhaalt dat Sint-Maarten zich verstopte tussen de ganzen omdat hij niet verkozen wilde worden tot paus. Met hun gegak hebben de ganzen hem echter verraden. Vandaar dat ganzenvlees, in welke vorm dan ook, niet mag ontbreken tijdens het feest: wie die dag geen ganzenvlees eet, zal het hele jaar honger lijden zo zegt men. De dag wordt ook gebruikt om de nieuwe wijn te schenken. Maar nog liever de nieuwe pálinka, Hongaarse schnaps. Anno 2010 worden rond Márton-nap veel markten georganiseerd. In de Duitstalige streken van Hongarije gaan de kinderen al zingend langs de deuren en kent men nog optochten, soms zelfs met Sint-Maarten in Romeinse kledij op een paard.

Liedjes

Er zijn talloze sint-maartensliedjes. Vooral in Nederland is er sprake van een nog altijd groeiend repertoire. Veel liedjes hebben een humoristische lading, al zijn er ook nog oude bedelliedjes. Sommige liedjes komen in het hele taalgebied voor, zoals Sint-Maarten, andere liedjes komen slechts in een klein aantal dorpen voor. De liedjes staan in een lange, orale traditie. Het oudst bekende sint-maartensliedje is het volgende:

Stoockt vier, maeckt vier:
Sinte Marten komt hier
Met syne bloote armen
Hij soude hem gheerne warmen?

De regels van dit lied komen nog in diverse bestaande sint-maartensliedjes terug. Ook voor andere liedteksten geldt dat ze heel oud zijn, wat blijkt uit de grote verspreiding ervan.

Trivia

  • Een spreekwoord in het Venloos luidt: As de kinder Sintermertes Veugelke zinge, make de verkes eur testament (Als de kinderen een sint-maartensliedje zingen, dan schrijven varkens hun testament). Varkens werden traditioneel geslacht vanaf 11 november.

Externe link

Bronnen, noten en/of referenties

  1. Frazer, Sir James George, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, The Macmillan Co., New York, 1922. ISBN 1-58734-083-6.
  2. http://www.sintemette.be/
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s